Toolcom AB är delägare i Bygg och Industrigross Sverige AB (BIG-gruppen).

BIG-gruppen har valt att certifiera sig enligt ISO 9001 och ISO 14001 och i denna certifiering ingår. Toolcom ABI vårt ledningssystem utgår vi från följande arbetsmiljöpolicy för vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Arbetsmiljöpolicy                                                 

Vi ska verka för en ständig utveckling av organisationen, vårt ledarskap och våra medarbetare. Vi ska ha ett medvetet och hälsofrämjande synsätt på vår arbetsmiljö, det gäller alla frågor som rör verksamheten och dess utveckling. Målsättningen är att vår arbetsmiljö ska vara säker, trevlig och stimulerande samt möjlig att påverka för varje enskild medarbetare. Det ska vi uppnå genom att integrera arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga och ta eget ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö. Ledningen har huvudansvaret för arbetsmiljön och fördelar arbetsmiljöuppgifter i organisationen. De som har fått arbetsmiljöuppgifter tilldelade sig ska ha adekvat utbildning samt tillräckliga resurser till sitt förfogande. Varje anställd ska följa rutiner och instruktioner samt rapportera risker i arbetsmiljön till närmsta chef. 

Tomas Carlsson                                                                         ChristerJohansson                VD Toolcom AB                                                                         VD BIG-gruppen

215,00 kr
14.785,00 kr
11.465,00 kr
2.375,00 kr